Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Daniëls Marketing Services. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Daniëls Marketing Services, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van Daniëls Marketing Services zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Adwords, Website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Daniëls Marketing Services behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

 1. Definities
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Daniëls Marketing Services een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
 • Daniëls Marketing Services (afgekort: DMS): Ondersteunt allerlei klanten bij , webdevelopment, SEA werkzaamheden, SEO werkzaamheden, inhoudende linkbuilding. De Daniëls Marketing Services focust zich met name op de Nederlandse en Belgische markt.
 1. Toepasselijkheid

2.1. Door ondertekening of akkoord, op bijvoorbeeld een mail of bij de betaling van één van de facturen, op een overeenkomst met DMS verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van DMS en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en DMS opgenomen wordt.

 1. Aanbieding, tarieven en acceptatie

3.1. Het opmaken van offertes en prijsopgave door DMS zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Het ondertekenen, of schriftelijke akkoord geven, van een door DMS uitgeschreven offerte en/of voorstel resulteert in een overeenkomst met DMS. De offertes en/of voorstellen van DMS kunnen per mail worden toegestuurd.

3.3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door DMS blijven maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door DMS. Facturering kan op basis van deze offerte geschieden.

3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en DMS zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht DMS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Tariefstelling, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Bij geaccepteerde voorstellen waarbij de termijn van de campagne of het traject geen duidelijke eindtermijn heeft of wanneer er wordt gecommuniceerd dat het een doorlopend of ongoing traject is, is DMS vrij de tariefstellingen te verhogen, met inachtneming van artikel 8.2.

3.8 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DMS mag door een opdrachtgever, klant of partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

3.9 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever, klant of partner in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever, klant of partner wordt geleverd, de genoemde overlijdt en voorts, indien deze liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. DMS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DMS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derde.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DMS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DMS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DMS zijn verstrekt, heeft DMS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. DMS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer DMS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DMS kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fasen zal worden uitgevoerd kan DMS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door DMS of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart DMS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8. Opdrachtgever vrijwaart DMS voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door DMS worden gebruikt.

4.9. De overeenkomst tussen DMS en haar opdrachtgever is een voor wat betreft de verplichting van DMS een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van DMS. DMS geeft aan de opdrachtgever een verwachting af over het te verwachte resultaat van de inspanning van DMS. Op DMS rust geen verplichting ten opzichte van haar opdrachtgevers om aan deze afgegeven verwachting te voldoen.

 1. Duur en beëindiging

5.1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing of website door DMS voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product of dienst.

5.2. DMS heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten (bijvoorbeeld de website) die door DMS onderhouden worden.

5.3. DMS heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met DMS gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.4. DMS heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

5.5 De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen beide per mail, uiterlijk op de 25ste van de maand, eenzijdig aangeven dat ze de dienstverlening wilt beëindigen. De opzegtermijn is 1 kalendermaand, tenzij anders overeengekomen. Voorbeeld: Wanneer op 24 januari wordt opgezegd, beëindigd de overeenkomst op 1 maart. De werkzaamheden voor de maand februari worden afgemaakt, wat 1 factuurmaand betreft. Wanneer er wordt opgezegd op 26 januari betekent dit dat er nog 2 factuurmaanden zijn en loopt de overeenkomst ten einde op 1 april.

 1. Levering en levertijd

6.1. DMS gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk of op de aangegeven of overeengekomen startdatum, van start met het leveren van de overeengekomen producten en/of diensten.

6.2. Mocht DMS onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan DMS alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij DMS een redelijk termijn, minimaal 21 dagen, gegund wordt om haar verplichtingen na te komen vanaf het moment van kennisneming van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DMS adequaat kan reageren.

6.3. Door DMS gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (bestand via e-mail) aan de opdrachtgever verstrekt.

 1. Overmacht

7.1. DMS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer DMS als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal DMS alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en DMS geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door DMS tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 1. Prijzen

8.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2. Wijzigingen in de tarieven worden door DMS minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

 1. Betaling

9.1. Facturen worden verstuurd vanuit DMS.

9.2. Vanaf het moment dat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en DMS tot stand is gekomen, is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door DMS het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, ontvangt de opdrachtgever een eerste betalingsherinnering. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na het versturen van de eerste herinnering aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering DMS hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

9.5. In genoemde gevallen behoudt DMS zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten op te schorten, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.6. Indien DMS abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal DMS het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

9.8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens DMS heeft voldaan.

 1. Copyright

10.1. Het eigendom van door DMS verstrekte ideeën, concepten of (proef-)ontwerpen blijft bij DMS en de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is DMS gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2. DMS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3. Al het door DMS vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van DMS niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. Indien DMS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

11.2. Voor zover DMS bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop DMS weinig of geen invloed kan uitoefenen kan DMS op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met DMS of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met DMS.

11.3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DMS slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding te hoogte van het laatst gefactureerde factuurbedrag of hoogstens tot een bedrag van €2.000,- ex. BTW. Iedere aansprakelijkheid van DMS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

11.4. DMS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens vorderingen van derden op Opdrachtgever.

11.5. Opdrachtgever vrijwaart DMS voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van DMS.

11.6. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. DMS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

11.7. DMS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.8. De opdrachtgever dient DMS terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door DMS geleden schade.

11.9. DMS is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

11.10. DMS is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

 1. Buitengebruikstelling

12.1. DMS heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens DMS niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. DMS zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DMS kan worden verlangd.

12.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

12.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door DMS gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. DMS noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 1. Reclamatie

14.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan DMS, waarna DMS deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan DMS binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

14.2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

error: Content is protected !!
Skip to content